header background

राज्यपाल और अभिभाषण

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

क्र0सं0

महामहिम राज्यपाल का नाम

अभिभाषण की तिथि

1.

श्री प्रभात कुमार

23.11.2000   डाऊनलोड

2.

श्री प्रभात कुमार

27.02.2001   डाऊनलोड

3.

श्री विनोद चन्द्र पाण्डेय

15.02.2002   डाऊनलोड

4.

श्री मंडगद्दे रामा जोयिस

27.02.2003   डाऊनलोड

5.

श्री वेद प्रकाश मारवाह

21.02.2004   डाऊनलोड

6.

श्री सैय्यद सिब्ते रजी

24.03.2005   डाऊनलोड

7.

श्री सैय्यद सिब्ते रजी

28.02.2006   डाऊनलोड

8.

श्री सैय्यद सिब्ते रजी

02.03.2007   डाऊनलोड

9.

श्री सैय्यद सिब्ते रजी

27.02.2008   डाऊनलोड

10.

श्री के0 शंकर नारायणन

08.01.2010   डाऊनलोड

11.

श्री एम0ओ0एच0 फारुक

28.02.2011   डाऊनलोड

12.

डॉ० सैयद अहमद

05.03.2012   डाऊनलोड

13.

डॉ० सैयद अहमद

25.07.2013   डाऊनलोड

14.

डॉ० सैयद अहमद

19.02.2014   डाऊनलोड

15.

डॉ० सैयद अहमद

08.01.2015   डाऊनलोड

16.

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

15.02.2016   डाऊनलोड

17.

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

17.01.2017   डाऊनलोड

18.

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

17.01.2018   डाऊनलोड

19.

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

17.01.2019   डाऊनलोड

20.

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

13.09.2019   डाऊनलोड
21.

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

07.01.2020   डाऊनलोड
22.

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

26.02.2021   डाऊनलोड
23.

श्री रमेश बैस

25.02.2022   डाऊनलोड